Przyjedź

Pharmalink Sp. z o.o.
ul. Gillette 1
94-406 Łódź

Napisz

E-mail: logistyka@pharmalink.pl

Zadzwoń

Infolinia: 800 111 203

W celu realizacji obowiązków nałożonych na administratorów danych osobowych w drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako „RODO”) – Pharmalink Sp. z o.o. informuje, że:

W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych, ich Administratorem jest Pharmalink Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (94-406), ul. Kinga C. Gillette 1, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX, Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000038412, o numerze identyfikacji podatkowej NIP: 9471811553, REGON: 472039433, BDO: 000134921, o kapitale zakładowym w wysokości 10.000.000,00 PLN (dalej jako: „Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres: biuro@pharmalink.pl.

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w jednym lub więcej spośród następujących celów:

 1. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Spółce – np. wystawienia faktury lub rachunku, przechowywania dokumentacji dotyczącej realizowanych przez Spółkę usług (w szczególności transportu i magazynowania produktów leczniczych), a w tym na cele sprawozdawcze i księgowe (podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 2. w celu wykonywania umowy, której są Państwo stroną (jako osoba fizyczna) lub w celu podjęcia na Państwa żądanie działań przed zawarciem umowy – w szczególności umowy opiewającej na usługi transportowe i magazynowania (podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. w celu kontaktu z Państwem w związku z wykonywaniem umowy, zawartej przez Spółkę z Państwa pracodawcą, zleceniodawcą lub osobą prawną, której są Państwo reprezentantem – podstawę prawną przetwarzania stanowi wówczas prawnie uzasadniony interes Spółki, przejawiający się w konieczności zapewnienia prawidłowego wykonywania umowy z jej kontrahentem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. w celu odpowiedzi na Państwa zapytania, w tym skierowane poprzez formularz kontaktowy – podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony cel administratora, przejawiający się w informowaniu Państwa, na Państwa życzenie, o działalności Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 5. w celu realizacji przez Spółkę jej prawnie uzasadnionych interesów, innych niż wskazane w punkcie 3 lub 4 powyżej, to jest zwłaszcza informowania o świadczonych usługach oraz ich promowania (podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. f w zw. z pkt. 47 zd. ostatnie preambuły RODO);
 6. niezależnie od powyższego, jeżeli na potrzeby przetwarzania Państwa danych w jednym z celów wymienionych w punkcie 2, 3, 4 lub 5 powyżej wyrazili Państwo Spółce dobrowolną zgodę – podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku pozyskiwania Państwa danych na cele:

 1. realizacji obowiązku ustawowego (np. księgowego) – podanie danych jest wymogiem ustawowym;
 2. wykonywania umowy (np. transportu i magazynowania) – podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykonania tej umowy, np. wystawiania faktur, regulowania płatności, adresowania przesyłek, oznaczania właściciela magazynowanego towaru;
 3. wykonywania umowy z Państwa pracodawcą, zleceniodawcą lub osobą prawną, której są Państwo reprezentantem – podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zapewnienia Spółce właściwego kontaktu z jej kontrahentem, w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania zawartej z nim umowy;
 4. odpowiedzi na Państwa zapytania – podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udzielania Państwu tej odpowiedzi.

Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być: Spółka oraz podmioty należące do grupy kapitałowej Pelion S.A., a w tym ich pracownicy, współpracownicy i doradcy, jak również podmioty współpracujące ze Spółką, a w tym świadczące na rzecz Spółki usługi (m.in. księgowe oraz IT).

Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu:

 1. zakończenia wypełniania obowiązku prawnego – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 2. przedawnienia wszelkich roszczeń stron, wynikających z zawartej i wykonywanej umowy – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 3. cofnięcia przez Państwa zgody – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 4. wyrażenia przez Państwa sprzeciwu – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Informujemy również, że mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych. Ponadto:

 1. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wyrażona przez Państwa zgoda – mają Państwo prawo jej cofnięcia w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania realizowanego przed tym cofnięciem;
 2. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora – mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.phl@iurico.pl , nr tel.: +48 71 344 56 59.

Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.