Formularz kontaktowy

14 + 4 =

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Pharmalink Sp. z o.o. moich danych osobowych objętych powyższym formularzem, celem kontaktu ze mną w przedmiocie moich pytań lub wątpliwości ujętych w powyższym formularzu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Pharmalink Sp. z o.o. moich danych osobowych objętych powyższym formularzem w celach marketingowych, a w tym marketingu bezpośredniego, tj. przesyłania na wyżej wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowej oraz prezentacji oferty Pharmalink Sp. z o.o. w formie kontaktu telefonicznego.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Pharmalink Sp. z o.o. na adres mojej poczty e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wyrażam zgodę na korzystanie przez Pharmalink Sp. z o.o. z telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, z wykorzystaniem mojego numeru telefonu wskazanego w formularzu, zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Pharmalink Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (94-406) przy ul. Kinga C. Gillette 1, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000038412, NIP: 947-18-11-553, REGON: 472039433, o kapitale zakładowym w wysokości 10.000.000,00 PLN. Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres: biuro@pharmalink.pl.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym, a w przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych – także w celu marketingu bezpośredniego.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę są dobrowolne i nie są Państwo zobowiązani do ich wyrażenia. Jednakże, zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach kontaktu zwrotnego jest konieczna celem odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu – co wobec braku tej zgody nie będzie możliwe.
 5. Odbiorcą Państwa danych osobowych jest Spółka oraz podmioty należące do grupy kapitałowej Pelion oraz podmioty współpracujące ze Spółką.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres biuro@pharmalink.pl lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, w jednym, we wszystkich lub w wybranych przez Państwa celach (bez wpływu na zgodność z  prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, , nr tel.: +48 71 344 56 59.
 11. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Przyjedź

Pharmalink Sp. z o.o.
ul. Gillette 1
94-406 Łódź

Napisz

E-mail: logistyka@pharmalink.pl

Zadzwoń

Infolinia: 800 111 203

W celu realizacji obowiązków nałożonych na administratorów danych osobowych w drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako „RODO”) – Pharmalink Sp. z o.o. informuje, że:

W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych, ich Administratorem jest Pharmalink Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (94-406), ul. Kinga C. Gillette 1, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX, Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000038412, o numerze identyfikacji podatkowej NIP: 9471811553, REGON: 472039433, BDO: 000134921, o kapitale zakładowym w wysokości 10.000.000,00 PLN (dalej jako: „Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres: biuro@pharmalink.pl.

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w jednym lub więcej spośród następujących celów:

 1. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Spółce – np. wystawienia faktury lub rachunku, przechowywania dokumentacji dotyczącej realizowanych przez Spółkę usług (w szczególności transportu i magazynowania produktów leczniczych), a w tym na cele sprawozdawcze i księgowe (podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 2. w celu wykonywania umowy, której są Państwo stroną (jako osoba fizyczna) lub w celu podjęcia na Państwa żądanie działań przed zawarciem umowy – w szczególności umowy opiewającej na usługi transportowe i magazynowania (podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. w celu kontaktu z Państwem w związku z wykonywaniem umowy, zawartej przez Spółkę z Państwa pracodawcą, zleceniodawcą lub osobą prawną, której są Państwo reprezentantem – podstawę prawną przetwarzania stanowi wówczas prawnie uzasadniony interes Spółki, przejawiający się w konieczności zapewnienia prawidłowego wykonywania umowy z jej kontrahentem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. w celu odpowiedzi na Państwa zapytania, w tym skierowane poprzez formularz kontaktowy – podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony cel administratora, przejawiający się w informowaniu Państwa, na Państwa życzenie, o działalności Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 5. w celu realizacji przez Spółkę jej prawnie uzasadnionych interesów, innych niż wskazane w punkcie 3 lub 4 powyżej, to jest zwłaszcza informowania o świadczonych usługach oraz ich promowania (podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. f w zw. z pkt. 47 zd. ostatnie preambuły RODO);
 6. niezależnie od powyższego, jeżeli na potrzeby przetwarzania Państwa danych w jednym z celów wymienionych w punkcie 2, 3, 4 lub 5 powyżej wyrazili Państwo Spółce dobrowolną zgodę – podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku pozyskiwania Państwa danych na cele:

 1. realizacji obowiązku ustawowego (np. księgowego) – podanie danych jest wymogiem ustawowym;
 2. wykonywania umowy (np. transportu i magazynowania) – podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykonania tej umowy, np. wystawiania faktur, regulowania płatności, adresowania przesyłek, oznaczania właściciela magazynowanego towaru;
 3. wykonywania umowy z Państwa pracodawcą, zleceniodawcą lub osobą prawną, której są Państwo reprezentantem – podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zapewnienia Spółce właściwego kontaktu z jej kontrahentem, w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania zawartej z nim umowy;
 4. odpowiedzi na Państwa zapytania – podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udzielania Państwu tej odpowiedzi.

Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być: Spółka oraz podmioty należące do grupy kapitałowej Pelion S.A., a w tym ich pracownicy, współpracownicy i doradcy, jak również podmioty współpracujące ze Spółką, a w tym świadczące na rzecz Spółki usługi (m.in. księgowe oraz IT).

Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu:

 1. zakończenia wypełniania obowiązku prawnego – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 2. przedawnienia wszelkich roszczeń stron, wynikających z zawartej i wykonywanej umowy – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 3. cofnięcia przez Państwa zgody – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 4. wyrażenia przez Państwa sprzeciwu – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Informujemy również, że mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych. Ponadto:

 1. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wyrażona przez Państwa zgoda – mają Państwo prawo jej cofnięcia w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania realizowanego przed tym cofnięciem;
 2. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora – mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.phl@iurico.pl , nr tel.: +48 71 344 56 59.

Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.