Formularz kontaktowy

10 + 3 =

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Pharmalink Sp. z o.o. moich danych osobowych objętych powyższym formularzem, celem kontaktu ze mną w przedmiocie moich pytań lub wątpliwości ujętych w powyższym formularzu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Pharmalink Sp. z o.o. moich danych osobowych objętych powyższym formularzem w celach marketingowych, a w tym marketingu bezpośredniego, tj. przesyłania na wyżej wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowej oraz prezentacji oferty Pharmalink Sp. z o.o. w formie kontaktu telefonicznego.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Pharmalink Sp. z o.o. na adres mojej poczty e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wyrażam zgodę na korzystanie przez Pharmalink Sp. z o.o. z telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, z wykorzystaniem mojego numeru telefonu wskazanego w formularzu, zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Pharmalink Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (94-406) przy ul. Kinga C. Gillette 1, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000038412, NIP: 947-18-11-553, REGON: 472039433, o kapitale zakładowym w wysokości 10.000.000,00 PLN. Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres: biuro@pharmalink.pl.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym, a w przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych – także w celu marketingu bezpośredniego.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę są dobrowolne i nie są Państwo zobowiązani do ich wyrażenia. Jednakże, zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach kontaktu zwrotnego jest konieczna celem odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu – co wobec braku tej zgody nie będzie możliwe.
 5. Odbiorcą Państwa danych osobowych jest Spółka oraz podmioty należące do grupy kapitałowej Pelion oraz podmioty współpracujące ze Spółką.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres biuro@pharmalink.pl lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, w jednym, we wszystkich lub w wybranych przez Państwa celach (bez wpływu na zgodność z  prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, , nr tel.: +48 71 344 56 59.
 11. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Przyjedź

Pharmalink Sp. z o.o.
ul. Gillette 1
94-406 Łódź

Napisz

E-mail: logistyka@pharmalink.pl

Zadzwoń

Infolinia: 800 111 203

W celu realizacji obowiązków nałożonych na administratorów danych osobowych w drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej jako „RODO”) – Pharmalink Sp. z o.o. informuje, że:

W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych, Administratorem Państwa danych osobowych jest Pharmalink Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (94-406) przy ul. Kinga C. Gillette 1, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000038412, NIP: 947-18-11-553, REGON: 472039433,
o kapitale zakładowym w wysokości 10.000.000,00 PLN. Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres: biuro@pharmalink.pl.

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w jednym lub więcej spośród następujących celów:
1. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Spółce, np. przewóz towarów, wystawienie faktury lub rachunku, przechowywanie dokumentacji dot. leków (podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
2. w celu wykonywania umowy, której stroną jest przedsiębiorca indywidualny, lub w celu podjęcia na żądanie tego przedsiębiorcy działań przed zawarciem umowy (podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
3. w celach prawnie uzasadnionych interesów Spółki, tj. w celach marketingowych produktów i usług Spółki (podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. f w zw. z pkt. 47 zd. ostatnie preambuły RODO).

Odbiorcą Państwa danych osobowych jest Spółka oraz podmioty należące do Grupy Kapitałowej Pelion oraz podmioty współpracujące ze Spółką.

Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia wypełniania obowiązku prawnego (m.in. rozwiązania lub wygaśnięcia umowy i przedawnienia wszelkich z niej roszczeń oraz zakończenia obowiązku archiwizacyjnego),
a w każdym przypadku na wypadek wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres: biuro@pharmalink.pl  lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.

Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.

„Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych”.

Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.phl@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.

Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Spółka informuje ponadto, że w przypadku, gdy uzyskała Państwa dane osobowe od Państwa pracodawcy (lub podmiotu, z którym współpracują Państwo na podstawie umowy cywilnoprawnej) – celem kontaktu w związku z wykonywaniem umowy z tym podmiotem albo współpracą przed zawarciem umowy – przetwarza Państwa dane w następującym zakresie: imię i nazwisko, miejsce pracy, stanowisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej e-mail. Źródłem pochodzenia danych jest w tym wypadku Państwa pracodawca (lub podmiot, z którym współpracują Państwo na podstawie umowy cywilnoprawnej).