Polityka prywatności

Polityka prywatności danych gromadzonych poprzez witrynę spółki Pharmalink Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi www.pharmalink.pl

W celu realizacji obowiązków nałożonych na administratorów danych osobowych w drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako „RODO”) – Pharmalink Sp. z o.o. informuje, że:

W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych, ich Administratorem jest Pharmalink Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (94-406), ul. Kinga C. Gillette 1, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX, Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000038412, o numerze identyfikacji podatkowej NIP: 9471811553, REGON: 472039433, BDO: 000134921, o kapitale zakładowym w wysokości 10.000.000,00 PLN (dalej jako: „Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres: biuro@pharmalink.pl.

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w jednym lub więcej spośród następujących celów:

 1. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Spółce – np. wystawienia faktury lub rachunku, przechowywania dokumentacji dotyczącej realizowanych przez Spółkę usług (w szczególności transportu i magazynowania produktów leczniczych), a w tym na cele sprawozdawcze i księgowe (podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 2. w celu wykonywania umowy, której są Państwo stroną (jako osoba fizyczna) lub w celu podjęcia na Państwa żądanie działań przed zawarciem umowy – w szczególności umowy opiewającej na usługi transportowe i magazynowania (podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. w celu kontaktu z Państwem w związku z wykonywaniem umowy, zawartej przez Spółkę z Państwa pracodawcą, zleceniodawcą lub osobą prawną, której są Państwo reprezentantem – podstawę prawną przetwarzania stanowi wówczas prawnie uzasadniony interes Spółki, przejawiający się w konieczności zapewnienia prawidłowego wykonywania umowy z jej kontrahentem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. w celu odpowiedzi na Państwa zapytania, w tym skierowane poprzez formularz kontaktowy – podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony cel administratora, przejawiający się w informowaniu Państwa, na Państwa życzenie, o działalności Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 5. w celu realizacji przez Spółkę jej prawnie uzasadnionych interesów, innych niż wskazane w punkcie 3 lub 4 powyżej, to jest zwłaszcza informowania o świadczonych usługach oraz ich promowania (podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. f w zw. z pkt. 47 zd. ostatnie preambuły RODO);
 6. niezależnie od powyższego, jeżeli na potrzeby przetwarzania Państwa danych w jednym z celów wymienionych w punkcie 2, 3, 4 lub 5 powyżej wyrazili Państwo Spółce dobrowolną zgodę – podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku pozyskiwania Państwa danych na cele:

 1. realizacji obowiązku ustawowego (np. księgowego) – podanie danych jest wymogiem ustawowym;
 2. wykonywania umowy (np. transportu i magazynowania) – podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykonania tej umowy, np. wystawiania faktur, regulowania płatności, adresowania przesyłek, oznaczania właściciela magazynowanego towaru;
 3. wykonywania umowy z Państwa pracodawcą, zleceniodawcą lub osobą prawną, której są Państwo reprezentantem – podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zapewnienia Spółce właściwego kontaktu z jej kontrahentem, w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania zawartej z nim umowy;
 4. odpowiedzi na Państwa zapytania – podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udzielania Państwu tej odpowiedzi.

Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być: Spółka oraz podmioty należące do grupy kapitałowej Pelion S.A., a w tym ich pracownicy, współpracownicy i doradcy, jak również podmioty współpracujące ze Spółką, a w tym świadczące na rzecz Spółki usługi (m.in. księgowe oraz IT).

Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu:

 1. zakończenia wypełniania obowiązku prawnego – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 2. przedawnienia wszelkich roszczeń stron, wynikających z zawartej i wykonywanej umowy – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 3. cofnięcia przez Państwa zgody – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 4. wyrażenia przez Państwa sprzeciwu – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Informujemy również, że mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych. Ponadto:

 1. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wyrażona przez Państwa zgoda – mają Państwo prawo jej cofnięcia w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania realizowanego przed tym cofnięciem;
 2. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora – mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.phl@iurico.pl , nr tel.: +48 71 344 56 59.

Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Polityka cookies

Polityka cookies

Niniejszy zapis przedstawia obowiązujące w serwisie zasady przetwarzania wszelkich informacji, jakie Użytkownik może dobrowolnie udostępnić podczas korzystania z portalu https://www.pharmalink.pl oraz wszystkich serwisów tematycznych i produktowych oferowanych i prowadzonych przez Pharmalink Sp. z o.o  zamieszczonych w domenie pharmalink.pl. Pharmalink nie zbiera żadnych informacji w sposób automatyczny, poza tymi zawartymi w plikach cookies.

Czym jest plik cookie?

Pliki cookies są to dane informatyczne, m.in. niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach użytkowników, za pośrednictwem których korzystają ze stron internetowych naszego Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem, który w ramach serwisu pharmalink.pl zamieszcza na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu: Pharmalink Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, pod adresem: ul. Gillette 1, 94-406 Łódź.

Pliki te wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania stron internetowych – w szczególności ich zawartości do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;
 • pozwalają rozpoznać urządzenie korzystające z Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do indywidualnych potrzeb Użytkownika;
 • tworzenia zbiorczych statystyk i analiz, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób wykorzystywany jest nasz serwis internetowy – pozwala nam to stale udoskonalać strukturę witryny i zawartość stron, w taki sposób by w jak największym stopniu odpowiadały potrzebom naszych obecnych i potencjalnych klientów;
 • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi ponownie wpisywać loginu i hasła na wybranej stronie;
 • mierzenia skuteczności prowadzonych akcji działań marketingowych i dopasowanie treści oraz form reklam, wyświetlanych zarówno na naszych stronach, jak i np. w sieci reklamowej Google (Więcej na ten temat można przeczytać w Polityce Prywatności Google)
 • przechowywania informacji lub uzyskania dostępu do informacji już przechowywanej w urządzeniu końcowym Użytkownika końcowego w trakcie, lub po wizycie na stronach internetowych naszego Serwisu.

Ponadto na urządzeniu Użytkownika mogą zostać zainstalowane pliki cookies podmiotów zewnętrznych, z którymi firma współpracuje. Są to dane anonimowe, które umożliwiają firmom zewnętrznym przechowywanie informacji dotyczących liczby odwiedzin oraz zachowania użytkowników na stronach internetowych. Celem uzyskania dostępu do tych informacji przez naszą firmę jest zebranie danych dotyczących ruchu użytkowników na naszych stronach internetowych. Firmy, które świadczą dla nas usługi analityczne, to między innymi: Gemius, Google, HotJar.

Wykorzystujemy dwa typy plików cookies:

 • sesyjne: to pliki tymczasowe, które są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub zakończenia sesji danej przeglądarki internetowej. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 • trwałe: to pliki cookies przechowywane na Urządzeniu Użytkownika, które pozostają tam przez czas określony w parametrach plików cookies lub do momentu ich skasowania przez Użytkownika. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje pliki cookie w celu zapewnienia Użytkownikom wygody korzystania ze strony i poprawnego wyświetlania jej zawartości.

W dowolnym momencie Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień dotyczących instalowania plików cookies. Ustawienia przeglądarki internetowej mogą być tak zmienione, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Użytkownik ma również ma możliwość wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W takim przypadku niektóre funkcjonalności na stronach internetowych nie będą działały a korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobów obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej: