Polityka prywatności

Polityka prywatności danych gromadzonych poprzez witrynę spółki Pharmalink Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi www.pharmalink.pl

W celu realizacji obowiązków nałożonych na administratorów danych osobowych w drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej jako „RODO”) – Pharmalink Sp. z o.o. informuje, że:

W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych, Administratorem Państwa danych osobowych jest Pharmalink Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (94-406) przy ul. Kinga C. Gillette 1, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000038412, NIP: 947-18-11-553, REGON: 472039433, o kapitale zakładowym w wysokości 10.000.000,00 PLN. Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres: biuro@pharmalink.pl.

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w jednym lub więcej spośród następujących celów:

 1. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Spółce, np. przewóz towarów, wystawienie faktury lub rachunku, przechowywanie dokumentacji dot. leków (podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 2. w celu wykonywania umowy, której stroną jest przedsiębiorca indywidualny, lub w celu podjęcia na żądanie tego przedsiębiorcy działań przed zawarciem umowy (podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. w celach prawnie uzasadnionych interesów Spółki, tj. w celach marketingowych produktów i usług Spółki (podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. f w zw. z pkt. 47 zd. ostatnie preambuły RODO).

Odbiorcą Państwa danych osobowych będą podmioty należące do grupy kapitałowej Pelion S.A., a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy lub współpracownicy Spółki.

Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia wypełniania obowiązku prawnego (m.in. rozwiązania lub wygaśnięcia umowy i przedawnienia wszelkich z niej roszczeń oraz zakończenia obowiązku archiwizacyjnego), a w każdym przypadku na wypadek wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres: biuro@pharmalink.pl  lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.

Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (przy czym informujemy, że niebawem zostanie on zastąpiony przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.phl@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.

Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Spółka informuje ponadto, że w przypadku, gdy uzyskała Państwa dane osobowe od Państwa pracodawcy (lub podmiotu, z którym współpracują Państwo na podstawie umowy cywilnoprawnej) – celem kontaktu w związku z wykonywaniem umowy z tym podmiotem albo współpracą przed zawarciem umowy – przetwarza Państwa dane w następującym zakresie: imię i nazwisko, miejsce pracy, stanowisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej e-mail. Źródłem pochodzenia danych jest w tym wypadku Państwa pracodawca (lub podmiot, z którym współpracują Państwo na podstawie umowy cywilnoprawnej).

Polityka cookies

Polityka cookies

Niniejszy zapis przedstawia obowiązujące w serwisie zasady przetwarzania wszelkich informacji, jakie Użytkownik może dobrowolnie udostępnić podczas korzystania z portalu https://www.pharmalink.pl oraz wszystkich serwisów tematycznych i produktowych oferowanych i prowadzonych przez Pharmalink Sp. z o.o  zamieszczonych w domenie pharmalink.pl. Pharmalink nie zbiera żadnych informacji w sposób automatyczny, poza tymi zawartymi w plikach cookies.

Czym jest plik cookie?

Pliki cookies są to dane informatyczne, m.in. niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach użytkowników, za pośrednictwem których korzystają ze stron internetowych naszego Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem, który w ramach serwisu pharmalink.pl zamieszcza na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu: Pharmalink Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, pod adresem: ul. Gillette 1, 94-406 Łódź.

Pliki te wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania stron internetowych – w szczególności ich zawartości do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;
 • pozwalają rozpoznać urządzenie korzystające z Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do indywidualnych potrzeb Użytkownika;
 • tworzenia zbiorczych statystyk i analiz, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób wykorzystywany jest nasz serwis internetowy – pozwala nam to stale udoskonalać strukturę witryny i zawartość stron, w taki sposób by w jak największym stopniu odpowiadały potrzebom naszych obecnych i potencjalnych klientów;
 • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi ponownie wpisywać loginu i hasła na wybranej stronie;
 • mierzenia skuteczności prowadzonych akcji działań marketingowych i dopasowanie treści oraz form reklam, wyświetlanych zarówno na naszych stronach, jak i np. w sieci reklamowej Google (Więcej na ten temat można przeczytać w Polityce Prywatności Google)
 • przechowywania informacji lub uzyskania dostępu do informacji już przechowywanej w urządzeniu końcowym Użytkownika końcowego w trakcie, lub po wizycie na stronach internetowych naszego Serwisu.

Ponadto na urządzeniu Użytkownika mogą zostać zainstalowane pliki cookies podmiotów zewnętrznych, z którymi firma współpracuje. Są to dane anonimowe, które umożliwiają firmom zewnętrznym przechowywanie informacji dotyczących liczby odwiedzin oraz zachowania użytkowników na stronach internetowych. Celem uzyskania dostępu do tych informacji przez naszą firmę jest zebranie danych dotyczących ruchu użytkowników na naszych stronach internetowych. Firmy, które świadczą dla nas usługi analityczne, to między innymi: Gemius, Google, HotJar.

Wykorzystujemy dwa typy plików cookies:

 • sesyjne: to pliki tymczasowe, które są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub zakończenia sesji danej przeglądarki internetowej. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 • trwałe: to pliki cookies przechowywane na Urządzeniu Użytkownika, które pozostają tam przez czas określony w parametrach plików cookies lub do momentu ich skasowania przez Użytkownika. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje pliki cookie w celu zapewnienia Użytkownikom wygody korzystania ze strony i poprawnego wyświetlania jej zawartości.

W dowolnym momencie Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień dotyczących instalowania plików cookies. Ustawienia przeglądarki internetowej mogą być tak zmienione, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Użytkownik ma również ma możliwość wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W takim przypadku niektóre funkcjonalności na stronach internetowych nie będą działały a korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobów obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej: