Main content

Polityka prywatności Pharmalink Sp. z o.o.

wraz z Polityką Cookies strony www.pharmalink.pl
oraz informacją o korzystaniu przez Administratora z narzędzi analitycznych

W celu realizacji obowiązków nałożonych na administratorów danych osobowych w drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako „RODO”) – informujemy Państwa, że:

W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych, ich Administratorem jest Pharmalink Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (94-406), ul. Kinga C. Gillette 1, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX, Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000038412, NIP: 9471811553, REGON: 472039433, BDO: 000134921, o kapitale zakładowym w wysokości 10.000.000,00 PLN (dalej jako: „Administrator” lub Pharmalink). Mogą Państwo skontaktować się z Administratorem również poprzez wiadomość e-mail na adres: biuro@pharmalink.pl.

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w jednym lub więcej spośród następujących celów:

 1. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – np. wystawienia faktury lub rachunku, przechowywania dokumentacji dotyczącej realizowanych przez Administratora usług (w szczególności logistycznych), a w tym na cele sprawozdawcze i księgowe (podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 2. w celu wykonywania umowy, której są Państwo stroną (jako osoba fizyczna) lub w celu podjęcia na Państwa żądanie działań przed zawarciem umowy – w szczególności umowy opiewającej na usługi logistycznej, w tym transportowe lub magazynowe (podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Przetwarzanie Państwa danych w takiej sytuacji następuje również w Państwa interesie;
 3. w celu kontaktu z Państwem w związku z wykonywaniem umowy, zawartej przez Administratora z Państwa pracodawcą, zleceniodawcą lub osobą prawną, której są Państwo reprezentantem – podstawę prawną przetwarzania stanowi wówczas prawnie uzasadniony interes Administratora, przejawiający się w konieczności zapewnienia prawidłowego wykonywania umowy z jej kontrahentem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przetwarzanie Państwa danych w takiej sytuacji następuje również w interesie Państwa pracodawcy/zleceniodawcy;
 4. w celu skompletowania lub dostarczenia przesyłki, której są Państwo adresatem, lub której adresatem jest Państwa pracodawca/zleceniodawca – podstawę prawną przetwarzania stanowi wówczas prawnie uzasadniony interes Administratora, przejawiający się w konieczności pozyskania od naszego klienta i skorzystania z Państwa danych osobowych, w celu realizacji usługi przez Pharmalink (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przetwarzanie Państwa danych w takiej sytuacji następuje również w interesie Państwa lub Państwa pracodawcy/zleceniodawcy;
 5. w celu odpowiedzi na Państwa zapytania, w tym skierowane poprzez formularz kontaktowy – podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony cel Administratora, przejawiający się w informowaniu Państwa, na Państwa życzenie, o działalności Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 6. W celu dopisania Państwa do listy wysyłkowej newslettera Administratora – podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony cel Administratora, przejawiający się w dostarczaniu Państwu, na Państwa życzenie, informacji o Administratorze oraz podmiotach z nim powiązanych – a w konsekwencji promocja ich działalności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 7. w celu realizacji przez Administratora jego prawnie uzasadnionych interesów, innych niż wskazane w punktach 3, 4, 5 lub 6 powyżej, to jest zwłaszcza informowania w inny sposób o świadczonych usługach oraz ich promowania (podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. f w zw. z pkt. 47 zd. ostatnie preambuły RODO);
 8. niezależnie od powyższego, jeżeli na potrzeby przetwarzania Państwa danych w jednym z celów wymienionych w punkcie 2, 3, 4, 5, 6 lub 7 powyżej wyrazili Państwo Administratorowi dobrowolną zgodę – podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku pozyskiwania Państwa danych na cele:

 1. realizacji obowiązku ustawowego (np. księgowego) – podanie danych jest wymogiem ustawowym;
 2. wykonywania umowy (np. o współpracy w zakresie usług logistycznych) – podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykonania tej umowy, np. wystawiania faktur oraz regulowania płatności;
 3. wykonywania umowy z Państwa pracodawcą, zleceniodawcą lub osobą prawną, której są Państwo reprezentantem – podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zapewnienia Administratorowi właściwego kontaktu z jego kontrahentem, w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania zawartej z nim umowy;
 4. odpowiedzi na Państwa zapytania – podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udzielania Państwu tej odpowiedzi.

W przypadku pozyskania Państwa danych osobowych od naszego klienta lub kontrahenta, mogą one obejmować wyłącznie dane niezbędne w celu kontaktu z Państwem lub wykonania usługi – to znaczy:

 1. gdy są Państwo reprezentantem, pracownikiem lub współpracownikiem naszego klienta, wyznaczonym do kontaktu z Pharmalink w ramach zawartej umowy – dane te mogą obejmować: imię i nazwisko, informację o miejscu zatrudnienia i zajmowanym stanowisku, adres e-mail, numer telefonu;
 2. gdy są Państwo adresatem przesyłki dostarczanej lub kompletowanej przez Pharmalink na zlecenie naszego klienta – dane te mogą obejmować Państwa: imię i nazwisko, adres dostawy (a w tym adres Państwa zamieszkania lub siedziby działalności – w zależności od wskazanego przez klienta), numer telefonu dla kierowcy;
 3. gdy są Państwo pracownikiem lub współpracownikiem odbiorcy przesyłki dostarczanej lub kompletowanej przez Pharmalink, na zlecenie naszego klienta – dane te mogą obejmować Państwa: imię i nazwisko, informację o miejscu zatrudnienia i zajmowanym stanowisku, numer telefonu dla kierowcy.

Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być:

 1. Administrator, a także jego reprezentanci, pracownicy, współpracownicy i doradcy,
 2. podmioty współpracujące z Administratorem, a w tym jego podwykonawcy w zakresie realizowanych usług przewozowych;
 3. podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi (m.in. księgowe, IT);
 4. podmioty wspomagające Administratora w zakresie usług promocyjnych, marketingowych oraz analitycznych.

Powierzenie Państwa danych osobowych innym podmiotom następuje zgodnie z przepisami prawa oraz z zachowaniem należytej staranności, przy zastosowaniu właściwych środków technicznych i organizacyjnych.

Państwa dane osobowe planujemy przetwarzać do momentu:

 1. zakończenia wypełniania obowiązku prawnego – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 2. przedawnienia wszelkich roszczeń stron, wynikających z zawartej i wykonywanej umowy – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 3. cofnięcia przez Państwa zgody – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 4. wyrażenia przez Państwa sprzeciwu – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Inspektorem Ochrony Danych powołanym przez Administratora jest r.pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r.pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, e-mail: iod.phl@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.

Informujemy również, że mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych. Ponadto:

 1. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wyrażona przez Państwa zgoda – mają Państwo prawo jej cofnięcia w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania realizowanego przed tym cofnięciem;
 2. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora – mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, posiadający siedzibę przy ul. Stawki 2 w Warszawie.

Ponadto, z pomocą podmiotów wspomagających jego działalność w zakresie usług promocyjnych, marketingowych oraz analitycznych, Administrator może przekazać wybrane dane osobowe do innych państw trzecich, tj. krajów znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Jednakże wyłącznie do państw trzecich lub podmiotów, w stosunku do których, decyzją Komisji Europejskiej, stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych.

Administrator nie zamierza dokonywać profilowania lub zautomatyzowanego przetwarzania Państwa danych osobowych obejmujących: imię i nazwisko, adres e-mail, numeru telefonu, czy też inne dane kontaktowe.

Administrator może jednak wykorzystywać zapisane w Państwa urządzeniach pliki cookies, czyli tzw. ciasteczka, w celach analitycznych i statystycznych – zgodnie z poniższymi informacjami (Polityka Cookies oraz Google Analitycs, Facebook Pixel).

 

Strona internetowa www.pharmalink.pl używa plików cookies. W poniższym dokumencie informujemy o korzystaniu z plików cookies w serwisie www.pharmalink.pl. Wyjaśniamy w nim czym są pliki cookie i jak ich używamy, a także jakie są rodzaje plików cookie, które stosujemy. Tłumaczymy jak zbieramy informacje za pomocą plików cookie, jak te informacje są wykorzystywane oraz jak zarządzać ustawieniami plików cookie.

Jak używamy plików cookie?
Rodzaje plików cookie, których używamy:

 

Google Analitycs, Facebook Pixel

Administrator informuje również o korzystaniu z funkcjonalności Google Analitycs oraz Facebook Pixel.
Wskazane narzędzia umożliwiają pomiar, optymalizację i tworzenie grup odbiorców kampanii reklamowych Administratora. Celem korzystania z tych funkcjonalności jest usprawnienie marketingu internetowego Administratora i w efekcie generowanie większej sprzedaży jego usług – co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Biblioteki Google Analytics wykorzystują pliki cookies, aby „zapamiętać” jakie ruchy użytkownik wykonywał na poprzednio odwiedzanych stronach internetowych, jak również w trakcie poprzednich interakcji z witryną pharmalink.pl.

Facebook Pixel pozwala Administratorowi na analizę jakie działania podejmują osoby odwiedzające witrynę pharmalink.pl, które jednocześnie są zarejestrowane w portalu Facebook i w nim zalogowane, oraz z jakich urządzeń korzystają.

Biorąc pod uwagę funkcjonalność Google Analytics oraz Facebook Pixel, informacje o użytkowniku odwiedzającym stronę pharmalink.pl, zgromadzone w ramach tych narzędzi, mogą być przekazywane partnerom Administratora, w szczególności Google oraz Facebook, na potrzeby realizacji efektywnych kampanii reklamowych Administratora, celowanych w konkretne grupy odbiorców.

Jeżeli w trakcie korzystania z witryny pharmalink.pl nie chcą być Państwo „śledzeni” przez Google Analitycs oraz Facebook Pixel, prosimy nie wyrażać zgody na korzystanie z plików cookies, zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z korzystania z witryny.

Zarządzanie preferencjami dotyczącymi plików cookie:

Ustawienia plików cookie

Możesz w dowolnym momencie zmienić swoje preferencje dotyczące plików cookie, klikając powyższy przycisk. Pozwoli Ci to powrócić do banera zgody na pliki cookie i zmienić preferencje lub wycofać zgodę natychmiast.

Ponadto różne przeglądarki internetowe oferują różne metody blokowania i usuwania plików cookie używanych przez strony internetowe. Możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki, aby zablokować/usunąć pliki cookie. Poniżej znajdują się linki do dokumentów pomocy, które opisują, jak zarządzać i usuwać pliki cookie z najpopularniejszych przeglądarek internetowych:

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/32050

Safari: https://support.apple.com/en-in/guide/safari/sfri11471/mac

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox?redirectslug=delete-cookies-remove-info-websites-stored&redirectlocale=en-US

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/topic/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer-bca9446f-d873-78de-77ba-d42645fa52fc

Jeśli korzystasz z innej przeglądarki internetowej, odwiedź oficjalne dokumenty pomocy dotyczącej Twojej przeglądarki.

Więcej informacji o zakresie i zasadach zbierania danych przez Google można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners

W razie jakichkolwiek wątpliwości co do gromadzenia danych o odwiedzających witrynę na cele statystyczne zapraszamy do kontaktu z Administratorem.